امروز 30، شهریور 1392 من 19 شدم !
من امروز وارد 19 سالگی شدم :)
حس خوبیه بزرگ شدن و از طرفی اینکه زمان از دست میره و پیر میشی خیلی جالب نیست :)
اما من زندگی رو دوست دارم :) زندگی خوبه :)
اما آدما ... نه ! خیلی از آدما خوب نیستن حتی لیاقت واژه آدم بودن نیستن :)

تولدم مبارک :)